HAJAASUSTUS PROGRAMM 2023

Redsom OÜ  tagab nõuetekohase töö, dokumendid programmi edukaks läbiviimiseks koos ehitis- ja kasutusteatisega!

Vajalikud dokumendid hajaasustuse toetuse taotlemiseks. Täidetud taotlused koos meiepoolse hinnapakkumisega tuleb esitada kohalikku omavalitsusse!

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk (kaevu rajamine, veepuhastusseadmed jne) ja kanalisatsioon (reoveepuhasti, imbväljak jne), paremaks teha koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee (tegemist peab olema erateega) või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 3. aprill 2023.

Meetme eesmärk:

 • tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused;
 • aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

HAJAASTUSTUSEGA PIIRKOND

Hajaasustuse piirkonnana on defineeritud piirkonnad, mille hulka ei kuulu linnad asustusüksusena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared ning rohkem kui 50 elanikuga tiheasustusalad või kompaktse asustusega alad. Seega saavad määruse kohaselt nõuetele vastavad isikud taotleda toetust projektidele alevikes ja külades, mis ei ole käsitletavad tiheasustusaladena.

Veevarustussüsteemide puhul jäävad programmi sihtpiirkonnast välja toimiva ühisveevärgiga kaetud alad või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel ühisveevärgiga kaetavaks alaks määratud alad. Kanalisatsioonisüsteemide puhul ei toetata programmist investeeringuid piirkondades, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel määratud ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga kaetavaks alaks või mis on määratud reoveekogumisalaks. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osas seatud kitsenduste eesmärk on vältida dubleerimist olemasolevate Keskkonnainvesteeringute Keskuse rakendatavate veemajanduse programmi ja veemajandustaristu arendamise meetmega.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 2023 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot (võib jaguneda mitme taotluse vahel).

TOETATAVAD TEGEVUSED

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

TOETUS JA OMAFINANTSEERING

 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Mõned tähelepanekud taotluse koostamiseks:

 • Soovitame juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).
 • Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb enamasti lisada ka vee kvaliteedi analüüs. Lisainfo analüüside kohta on võimalik saada terviseametilt.

   

Hajaasustus programm 2023

 • * number on vajalik meie spetsialistile kes saab vajadusel Teile lisaküsimuste korral helistada. Teie kontaktandmed on varjatud ega pole kättesaadavad kolmandatele osapooltele!
 • Maksimaalne faili suurus: 100 MB.