Septik STRONG 4000-15000 L

  Erimõõdulise STRONG Septiku suurus valitakse vastavalt reoveehulgale (palju on kasutajaid ja milline on reoveekoostis). Mõeldud eramutele ja asutustele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

  Puhasti koosneb:

  – kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest
  – jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudesse (jaotustorustik)
  – augustatud imbtorud, mille kaudu eelpuhastatud reovesi maasse juhitakse
  – tuulutuspüstikud, mis asuvad jaotustorustike lõpus
  – filterkangas, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise

  Puhasti

  Septik STRONG 2000 l